Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

« Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020
image_print