1

Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 01-01-2015 έως 31-12-2015, που αφορά τέλος χρήσης λαϊκής αγοράς – Καραφυλίδου Ελένη