Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1629 /2020 , σε εφαρμογή της αριθμ. 209/2020 απόφασης Δ.Σ., περί μη υποχρέωση καταβολής της εταιρείας « Πρότυπες Καλλιέργειες Δράμας Α.Ε. » καταβολής τιμήματος που αναλογεί σε μίσθωμα ενός (1) έτους, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εταιρικής σύμβασης.»