Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020, 2021. Για το έτος 2020 δέσμευση ποσού 120.000,00 € και για το έτος 2021 δέσμευση ποσού 55.000,00€.