Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον Χ.Κ. 850/2021 ποσού 108,97 €.