1

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο 1470/2022, ποσού 83,20 € Οικ. Έτους 2022, του Κουτούλα Αθανάσιου