Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την εξέταση υποβληθείσας ένστασης από τον προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019
image_print