Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Δημοσίευση στοιχείων εσόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016
image_print