Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Δημοσίευση στοιχείων εσόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015
image_print