1

Δράσεις δημοσιότητας , Επικοινωνίας και Αξιολογήσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας” με Κωδικό ΟΠΣ 5035338 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020