1

Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10 του ν. 4412/2016 για την απευθείας ανάθεση της συντήρησης του Εκσκαφέα Φορτωτή (JCB) του Δήμου Δράμας