Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια λογισμικών – soft-ware για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού