Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

« Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου »

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
image_print