Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

‘Έγκριση 1ης Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 22725/01-08-2018 σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ WP1 /Del 1.1.2/Del 1.1.3 ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CREATION OF A CROSS-BORDER WATER ASSETS GEOPARK IN NESTOS AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CB WATER GEOPARK», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
image_print