1

Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε τρίτους και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έτος 2016