1

Έγκριση Ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους για την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Δράμας 2021