Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών» , προϋπολογισμού 26.124,04€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σε τρίτο με την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
image_print