1

Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων