1

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(απόφαση με αρ.28/2022 ΔΕΠ)