1

Έγκριση ασκήσεως ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και άσκηση αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας