Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ασκήσεως ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στη Δράμα (οδός 19ης Μαϊου 26) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄αριθμόν 1525ΔΠ272/31-10-2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας -και- κατά της από 31-10-2014 αρξαμένης από την ανωτέρω εταιρία αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του Δήμου Δράμας, της ως άνω διαταγής πληρωμής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την τακτική διαδικασία.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017
image_print