ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ