Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση δαπανών που πληρώ- θηκαν από την παγία προκαταβολή.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014
image_print