1

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για « ταχυδρομικά τέλη» και «τέλη τεχνικού ελέγχου»