1

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ποσού 1.039,46 € σε βάρος του Κ. Α. 00.6221 «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού Δ. Δράμας οικ. Έτους 2011