Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ