Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δι-αγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για την Σίτιση των Μα-θητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021
image_print