Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμή-θεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών 2021», για το Τμήμα 6 «Πετρέλαιο Κίνησης» της ΔΕΥΑΔ