1

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου »