Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Περιγραφή και σημασία των υδάτινων πόρων στη διασυνοριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της διασύνδεσης των πιθανών Γεωτόπων στην Ελληνική περιοχή (D3.1.3) και Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή (D3.1.4), στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: »Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos area» και ακρωνύμιο »CB Water Geopark»», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A »Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2018
image_print