1

Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Σιδηρονέρου