Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1498/2018: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης χωρίς την χρήση ικριωμάτων»

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
image_print