1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1556/2018: “τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (χωρίς ικριώματα)”