ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1622/2018: “Τοποθέτηση ικριωμάτων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις”