ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων (ιθ, θ)