Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση ή μη, υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «LYSIS», στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V – A « Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016
image_print