1

Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»– Έκδοση απόφασης συμμετοχής του μετόχου ΝΠΔΔ «Δήμος Δράμας- ΟΤΑ Α’ Βαθμού» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»