Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση υπογραφής της 1ης τροποποίησης της Σύμβασης Επιδότησης (SUBSIDY CONTRACT) No. B2.6f.03 του έργου με τίτλο «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο «LYSIS» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» με κωδικό ΜIS 5016103

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019
image_print