1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 151 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Προαστείου αρχικής διανομής, ιδιοκτησίας των Τιγγιρίδη Βασίλειου και Δημητροπούλου Μαρίνας, επί αγροτικής οδού