Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία σε διαιρετό τμήμα του με αρ. 395 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέας Κρώμνης, με ΚΑΕΚ 090142109027 και εμβαδόν 2.002,00 τ.μ., επί αγροτικής οδού