1

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου καθώς και των εξόδων μετακίνησης