Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 21/5/2022 έως 20/5/2023 ή σε κάθε περίπτωση για ένα έτος από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022
image_print