Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη Ονειρούπολης»