1

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» προϋπολογισμού 118.000€ με τον ΦΠΑ