Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»