Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθμών ισχύος 10 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολι-κών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκ-ριμένα του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαμβά-νεται η προμήθεια, καθώς και οι απαραί-τητες εργασίες εγκατάστασης των σταθμών και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ)» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 15.7135.11

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016
image_print