Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πραγματοποίησης δράσης «Αθλητισμός και Παιχνίδι 2022» και λήψη απόφασης ανάθεσης σε τρίτο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022
image_print