Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 3 και κατακύρωση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της σύμβασης της γενικής υπηρεσίας «Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας».

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020
image_print