Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων».

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print