Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων».

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021
image_print